Complain
Kinnistu, kivimaja, kogupind 621 m² Lisainfo: kivikatus Ümbrus: asub keskuses, teed heas seisukorras, naabrid ümberringi Paide linnavalitsus müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel Sargvere mõisa. Pikk tn 2 kinnistul asuvad: Sargvere mõisahoone (ehitisregistri kood 107005312), Sargvere mõisapark (ehitisregistri kood 220650602), ait (ehitisregistri kood 107019282), kuur (registrikood 107019284), kuur (ehitisregistri kood 107019283). Sargvere mõisapark on looduskaitseseaduse alusel määratud kaitsealuste parkide hulka. Park on mõeldud avalikuks kasutamiseks ning valdajal ei ole õigust keelata pargi maa-alal erateede ja radade avalikku kasutamist päikesetõusust päikeseloojanguni. Õuemaal viibimine on lubatud valdaja loal. Sargvere mõisa kinnistu jaguneb õuemaaks 3108 m² ja pargi aluseks maaks 54901 m². Kinnistul lasuvad järgmised kitsendused: 1. kultuurimälestised: 15084 Sargvere mõisa peahoone, 15085 Sargvere mõisa park, 15086 Sargvere mõisa pargi piirdemüürid, 15087 Sargvere mõisa tööriistakuur; 2. muinsuskaitseseaduse § 27 lõige 2 alusel on riigil, seejärel kohalikul omavalitsusel ostueesõigus. Ostueesõiguse teostamine toimub asjaõigusseaduses sätestatud korras; 3. pärandkultuuri objektid: armunute puu Sargveres 565:HII:002, Verner Nerepi mälestuskivi 565:MAL:004, Sargvere mõis 567:MOA:001; 4. keskkonnaregistris kaitstavad loodusobjektid (kaitseala piiranguvöönd): KPO väline tunnus KLO1200510; 5. muinsuskaitseseadus § 18 lõige 6 kohaselt peab mälestise võõrandamisel või valduse üleminekul omanik andma kaitsekohustuse teatise üle uuele omanikule või uuele valdajale; 6. nitraaditundliku ala ja kinnistu on koormatud ka muude piiratud asjaõigustega (tehnovõrguvaldajatele kuuluvate trasside kasuks seatud kitsendused). Mõisa barokkstiilis peahoone ehitati 1760. aastatel, mil mõis kuulus Erich Helmich von Kaulbarsile. Kahekorruselises kivihoones on säilinud ka rokokoostiilis stukklagesid. Pargis kasvab Eesti jämedaim harilik saar. Mõisahoone ees on mälestusmärk Sargveres sündinud dirigent Verner Nerepile. Mõisahoone (ehitisregistri kood 107005312) ehitisealune pind on 621 m², suletud netopind on 745,3 m², maht on 5 354 m³. Hoonele on paigaldatud uus katusekate 2005. a ning katuslagi on soojustatud. Hoone teiste põhikonstruktsioonide üldine seisukord rahuldav, kuid restaureerimist vajav. Kulumiga on hoone välisviimistlus, hoone osadel konstruktsioonidel on tekkinud praod, enamik akendest vajavad restaureerimist. Elektrijuhtmestik on järk-järgult vahetatud, kuid hoone elektrisüsteem vajab tervikuna renoveerimist. Hoones on veneaegsed ahjud, lokaalne keskküttesüsteem puudub. Ruumides on osaliselt uuendatud siseviimistlust, mille seisukord on osaliselt rahuldav, osaliselt restaureerimist vajav. Keldikorruse ruumides on osaliselt süvendatud põrandaid. Keldruruumid vajavad remonti. Hoone on kinnismälestis. Aida (ehitisregistri kood 107019282) ehitisealune pind on 46 m², suletud netopind on 33,7 m² ning maht on 111 m³. Ait on looduskividest seinte (osaliselt puitseinte) ja viilkatusega (katteks bituumenlaineplaadid) ühekorruseline hoone, kus asuvad abiruumid. Hoone konstruktsioonide üldine seisukord rahuldav, kuid remonti vajav. Hoone on kinnismälestis. Kuuri (ehitisregistri kood 107019283) ehitisealune pind on 204 m², suletud netopind on 196 m², maht on 614 m³. Kuur on puitkonstruktsiooniga ehitis, mille katuse katteks on eterniitplaadid. Kuur on ehitatud eeldatavasti 1970. aastatel. Ehitiste konstruktsioonide üldine seisukord rahuldav, kuid remonti vajav. Kirjalikul enampakkumisel osalemiseks esitab pakkuja enampakkumise kuulutuses märgitud tähtajaks kirjaliku pakkumise, mis peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid: Andmed pakkuja kohta (füüsilise isiku puhul nimi, isikukood või sünniaeg ja elukoht; juriidilise isiku puhul nimi, registrikood ja asukoht, kontaktandmed); nõusolek võtta linnavara kasutusse enampakkumisel kehtestatud tingimustel; sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumussumma. Kui kirjapandud pakkumussumma sõnad ja numbrid ei lange kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa; pakkumuse tegemise kuupäev; esindusõigust tõendavad dokumendid (seadusest tulenev esindusõigust tõendav dokument, volikiri, volikirja andja esindusõigust tõendav dokument jne), kui allkirjastajaks on esindaja. Pakkumus ja sellele lisatud dokumendid peavad olema allkirjastatud, esitatud eesti keeles, pakkumussumma eurodes ning esitatud enampakkumise korraldajale kinnises ümbrikus. Kui kirjaliku pakkumise korral on pakkumused võrdsed, annab enampakkumise komisjon võrdse pakkumuse teinud pakkujatele õiguse esitada uus kirjalik pakkumus viie tööpäeva jooksul. Uus pakkumus ei või olla väiksem juba tehtud pakkumusest. Pakkumised esitada vastavalt protseduuri reeglitele kinnises ümbrikus, millele on märgitud müügiobjekti nimi, hiljemalt 8. veebruariks 2019 kell 10.30 Paide Linnavalitsuse aadressil Paide Linnavalitsus, Pärnu tänav 3, Paide, 72711, Järva maakond. Pakkumised tuleb esitada iga müügiobjekti kohta eraldi suletud ümbrikus, millele on märgitud: pakkuja kontaktandmed; objekti nimetus mille kohta pakkumine esitatakse; hoiatusmärge „Mitte avada enne 8.02.2019 kell 11.00" Saabunud pakkumusele tehakse märge pakkumuse saabumise kuupäeva ja kellaaja kohta. Kirjalike pakkumiste avamine toimub 8. veebruaril.2019 kell 11.00 Paide Linnavalitsuses, Pärnu 3, 72711, Paide linn. Postiga saatmise korral arvestada, et arvesse võetakse vaid need pakkumised, mille postiteenuse osutaja on Paide Linnavalitsusse edastanud ettenähtud tähtajaks. Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni lepingu sõlmimiseni. Arvesse võetakse ainult tähtaegselt ja nõuetekohaselt esitatud pakkumised. Paide Linnavalitsusele pärast nõutud tähtaega toodud pakkumisümbrik tagastatakse saatjale avamata. Esitatud pakkumist ei võeta arvesse ja pakkujat ei loeta enampakkumisel osalejaks, kui esineb mõni järgmistest puudustest: pakkumine esitatakse või selle toob postiteenuse osutaja Paide Linnavalitsusse pärast nõutud tähtaega; esitatud ümbrikult ei ole aru saada, et see sisaldab pakkumist ja millisele objektile; tagatisraha ei ole makstud pakkumise esitamise tähtajaks; esitatud pakkumissumma on alla alghinna; teise isiku esindamise korral puudub esindusõigus pakkumise esitamiseks; mõni nõutud dokumentidest jäetakse esitamata või esitatakse puudustega ning enampakkumise tingimuste täitmist ei ole võimalik kindlaks teha. Enampakkumisele tulijal peab kaasas olema: 1. dokument tagatisraha tasumise kohta. - osalemistasu ja tagatisraha peavad olema laekunud hiljemalt 8. veebruariks kell 10.00 Paide Linnavalitsuse arvelduskontole EE611010702000611004 SEB Pangas. - tagatisraha tagastatakse täies mahus. - tagatisraha, mis on tasutud isiku poolt, kellega sõlmitakse müügileping, loetakse lepingujärgse makse osaks. - tagatisraha ei tagastata, kui kõrgema pakkumise teinud pakkuja ei sõlmi müügilepingut linnamajandusosakonna poolt teatatud ajal ja kohas. 2. juriidilistel isikutel ka põhikirja kohase pädeva organi otsus enampakkumisel osalemiseks ja objekti ostmiseks ning vajadusel volikiri pakkumisele allakirjutanud isikule volituste andmiseks. Müügitingimused: - Paide Linnavolikogu 20. detsembri 2018 otsus nr 77 „Linnavara võõrandamine" - Paide Linnavolikogu 20. detsembri 2018 otsus nr 78 „Linnavara võõrandamine" - Pakkumise esitamisega annab pakkuja nõusoleku müüdava vara ostmiseks käesolevas kuulutuses nimetatud tingimustel. - Enampakkumise võitja on kohustatud tasuma ostuhinna ja sõlmima müügilepingu linnamajandusosakonna saadetud teates märgitud ajal ja kohas. - Müügilepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimisega seotud notaritasu ja riigilõivu tasub ostja. - Enampakkumine viiakse läbi lähtudes Paide Linnavolikogu 15. märtsi 2018 määrusest nr 14 „Linnavara valitsemise kord" Müügiobjekti tutvustava infoga, müügiobjekti koormavate lepingutega, müügiobjektiga tutvumise võimalustega ning enampakkumise läbiviimise ja ostuhinna tasumise tingimustega ning enampakkumise võitja poolt müügilepingu mittesõlmimisel kaasnevate kohustustega saab tutvuda Paide linnavalitsuse linnamajandusosakonnas Pärnu tn 3 (kab 209). Info tööpäevadel: 383 8646, 5307 0664, *** Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat lepingut ning kelle enampakkumisest osavõtt ei ole vastuolus seaduse või teiste õigusaktidega ning kellel ei ole võlaõiguslikest lepingutest tulenevaid tähtaegselt täitmata rahalisi kohustusi. Enampakkumisest ei tohi osa võtta enampakkumise korraldamise otsustamise ja enampakkumise korraldamisega seotud isikud.
Aadress enne haldusreformi Pikk 2, Sargvere, Paide vald, Järvamaa
20 tuba
621 m²
220 000 €
20 tuba621 m²
Rohkemkinnisvaraportaal-kv-ee.postimees.ee
Aadress enne haldusreformi Pikk 2, Sargvere, Paide vald, Järvamaa
Kinnistu, kivimaja, kogupind 621 m² Lisainfo: kivikatus Ümbrus: asub keskuses, teed heas seisukorras, naabrid ümberringi Paide linnavalitsus müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel Sargvere mõisa. Pikk tn 2 kinnistul asuvad: Sargvere mõisahoone (ehitisregistri kood 107005312), Sargvere mõisapark (ehitisregistri kood 220650602), ait (ehitisregistri kood 107019282), kuur (registrikood 107019284), kuur (ehitisregistri kood 107019283). Sargvere mõisapark on looduskaitseseaduse alusel määratud kaitsealuste parkide hulka. Park on mõeldud avalikuks kasutamiseks ning valdajal ei ole õigust keelata pargi maa-alal erateede ja radade avalikku kasutamist päikesetõusust päikeseloojanguni. Õuemaal viibimine on lubatud valdaja loal. Sargvere mõisa kinnistu jaguneb õuemaaks 3108 m² ja pargi aluseks maaks 54901 m². Kinnistul lasuvad järgmised kitsendused: 1. kultuurimälestised: 15084 Sargvere mõisa peahoone, 15085 Sargvere mõisa park, 15086 Sargvere mõisa pargi piirdemüürid, 15087 Sargvere mõisa tööriistakuur; 2. muinsuskaitseseaduse § 27 lõige 2 alusel on riigil, seejärel kohalikul omavalitsusel ostueesõigus. Ostueesõiguse teostamine toimub asjaõigusseaduses sätestatud korras; 3. pärandkultuuri objektid: armunute puu Sargveres 565:HII:002, Verner Nerepi mälestuskivi 565:MAL:004, Sargvere mõis 567:MOA:001; 4. keskkonnaregistris kaitstavad loodusobjektid (kaitseala piiranguvöönd): KPO väline tunnus KLO1200510; 5. muinsuskaitseseadus § 18 lõige 6 kohaselt peab mälestise võõrandamisel või valduse üleminekul omanik andma kaitsekohustuse teatise üle uuele omanikule või uuele valdajale; 6. nitraaditundliku ala ja kinnistu on koormatud ka muude piiratud asjaõigustega (tehnovõrguvaldajatele kuuluvate trasside kasuks seatud kitsendused). Mõisa barokkstiilis peahoone ehitati 1760. aastatel, mil mõis kuulus Erich Helmich von Kaulbarsile. Kahekorruselises kivihoones on säilinud ka rokokoostiilis stukklagesid. Pargis kasvab Eesti jämedaim harilik saar. Mõisahoone ees on mälestusmärk Sargveres sündinud dirigent Verner Nerepile. Mõisahoone (ehitisregistri kood 107005312) ehitisealune pind on 621 m², suletud netopind on 745,3 m², maht on 5 354 m³. Hoonele on paigaldatud uus katusekate 2005. a ning katuslagi on soojustatud. Hoone teiste põhikonstruktsioonide üldine seisukord rahuldav, kuid restaureerimist vajav. Kulumiga on hoone välisviimistlus, hoone osadel konstruktsioonidel on tekkinud praod, enamik akendest vajavad restaureerimist. Elektrijuhtmestik on järk-järgult vahetatud, kuid hoone elektrisüsteem vajab tervikuna renoveerimist. Hoones on veneaegsed ahjud, lokaalne keskküttesüsteem puudub. Ruumides on osaliselt uuendatud siseviimistlust, mille seisukord on osaliselt rahuldav, osaliselt restaureerimist vajav. Keldikorruse ruumides on osaliselt süvendatud põrandaid. Keldruruumid vajavad remonti. Hoone on kinnismälestis. Aida (ehitisregistri kood 107019282) ehitisealune pind on 46 m², suletud netopind on 33,7 m² ning maht on 111 m³. Ait on looduskividest seinte (osaliselt puitseinte) ja viilkatusega (katteks bituumenlaineplaadid) ühekorruseline hoone, kus asuvad abiruumid. Hoone konstruktsioonide üldine seisukord rahuldav, kuid remonti vajav. Hoone on kinnismälestis. Kuuri (ehitisregistri kood 107019283) ehitisealune pind on 204 m², suletud netopind on 196 m², maht on 614 m³. Kuur on puitkonstruktsiooniga ehitis, mille katuse katteks on eterniitplaadid. Kuur on ehitatud eeldatavasti 1970. aastatel. Ehitiste konstruktsioonide üldine seisukord rahuldav, kuid remonti vajav. Kirjalikul enampakkumisel osalemiseks esitab pakkuja enampakkumise kuulutuses märgitud tähtajaks kirjaliku pakkumise, mis peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid: Andmed pakkuja kohta (füüsilise isiku puhul nimi, isikukood või sünniaeg ja elukoht; juriidilise isiku puhul nimi, registrikood ja asukoht, kontaktandmed); nõusolek võtta linnavara kasutusse enampakkumisel kehtestatud tingimustel; sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumussumma. Kui kirjapandud pakkumussumma sõnad ja numbrid ei lange kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa; pakkumuse tegemise kuupäev; esindusõigust tõendavad dokumendid (seadusest tulenev esindusõigust tõendav dokument, volikiri, volikirja andja esindusõigust tõendav dokument jne), kui allkirjastajaks on esindaja. Pakkumus ja sellele lisatud dokumendid peavad olema allkirjastatud, esitatud eesti keeles, pakkumussumma eurodes ning esitatud enampakkumise korraldajale kinnises ümbrikus. Kui kirjaliku pakkumise korral on pakkumused võrdsed, annab enampakkumise komisjon võrdse pakkumuse teinud pakkujatele õiguse esitada uus kirjalik pakkumus viie tööpäeva jooksul. Uus pakkumus ei või olla väiksem juba tehtud pakkumusest. Pakkumised esitada vastavalt protseduuri reeglitele kinnises ümbrikus, millele on märgitud müügiobjekti nimi, hiljemalt 8. veebruariks 2019 kell 10.30 Paide Linnavalitsuse aadressil Paide Linnavalitsus, Pärnu tänav 3, Paide, 72711, Järva maakond. Pakkumised tuleb esitada iga müügiobjekti kohta eraldi suletud ümbrikus, millele on märgitud: pakkuja kontaktandmed; objekti nimetus mille kohta pakkumine esitatakse; hoiatusmärge „Mitte avada enne 8.02.2019 kell 11.00" Saabunud pakkumusele tehakse märge pakkumuse saabumise kuupäeva ja kellaaja kohta. Kirjalike pakkumiste avamine toimub 8. veebruaril.2019 kell 11.00 Paide Linnavalitsuses, Pärnu 3, 72711, Paide linn. Postiga saatmise korral arvestada, et arvesse võetakse vaid need pakkumised, mille postiteenuse osutaja on Paide Linnavalitsusse edastanud ettenähtud tähtajaks. Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni lepingu sõlmimiseni. Arvesse võetakse ainult tähtaegselt ja nõuetekohaselt esitatud pakkumised. Paide Linnavalitsusele pärast nõutud tähtaega toodud pakkumisümbrik tagastatakse saatjale avamata. Esitatud pakkumist ei võeta arvesse ja pakkujat ei loeta enampakkumisel osalejaks, kui esineb mõni järgmistest puudustest: pakkumine esitatakse või selle toob postiteenuse osutaja Paide Linnavalitsusse pärast nõutud tähtaega; esitatud ümbrikult ei ole aru saada, et see sisaldab pakkumist ja millisele objektile; tagatisraha ei ole makstud pakkumise esitamise tähtajaks; esitatud pakkumissumma on alla alghinna; teise isiku esindamise korral puudub esindusõigus pakkumise esitamiseks; mõni nõutud dokumentidest jäetakse esitamata või esitatakse puudustega ning enampakkumise tingimuste täitmist ei ole võimalik kindlaks teha. Enampakkumisele tulijal peab kaasas olema: 1. dokument tagatisraha tasumise kohta. - osalemistasu ja tagatisraha peavad olema laekunud hiljemalt 8. veebruariks kell 10.00 Paide Linnavalitsuse arvelduskontole EE611010702000611004 SEB Pangas. - tagatisraha tagastatakse täies mahus. - tagatisraha, mis on tasutud isiku poolt, kellega sõlmitakse müügileping, loetakse lepingujärgse makse osaks. - tagatisraha ei tagastata, kui kõrgema pakkumise teinud pakkuja ei sõlmi müügilepingut linnamajandusosakonna poolt teatatud ajal ja kohas. 2. juriidilistel isikutel ka põhikirja kohase pädeva organi otsus enampakkumisel osalemiseks ja objekti ostmiseks ning vajadusel volikiri pakkumisele allakirjutanud isikule volituste andmiseks. Müügitingimused: - Paide Linnavolikogu 20. detsembri 2018 otsus nr 77 „Linnavara võõrandamine" - Paide Linnavolikogu 20. detsembri 2018 otsus nr 78 „Linnavara võõrandamine" - Pakkumise esitamisega annab pakkuja nõusoleku müüdava vara ostmiseks käesolevas kuulutuses nimetatud tingimustel. - Enampakkumise võitja on kohustatud tasuma ostuhinna ja sõlmima müügilepingu linnamajandusosakonna saadetud teates märgitud ajal ja kohas. - Müügilepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimisega seotud notaritasu ja riigilõivu tasub ostja. - Enampakkumine viiakse läbi lähtudes Paide Linnavolikogu 15. märtsi 2018 määrusest nr 14 „Linnavara valitsemise kord" Müügiobjekti tutvustava infoga, müügiobjekti koormavate lepingutega, müügiobjektiga tutvumise võimalustega ning enampakkumise läbiviimise ja ostuhinna tasumise tingimustega ning enampakkumise võitja poolt müügilepingu mittesõlmimisel kaasnevate kohustustega saab tutvuda Paide linnavalitsuse linnamajandusosakonnas Pärnu tn 3 (kab 209). Info tööpäevadel: 383 8646, 5307 0664, *** Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat lepingut ning kelle enampakkumisest osavõtt ei ole vastuolus seaduse või teiste õigusaktidega ning kellel ei ole võlaõiguslikest lepingutest tulenevaid tähtaegselt täitmata rahalisi kohustusi. Enampakkumisest ei tohi osa võtta enampakkumise korraldamise otsustamise ja enampakkumise korraldamisega seotud isikud.
Telli e-posti teavitused oma otsingust:
Sargvere
We at Flatfy use cookies to improve quality of your overall browsing experience. By using our services you agree to our use of cookies.Learn more