Lisainformatsioon Hea võimalus rajada 1 ha tehas VIA BALTICA äärde, mugava sissesõiduga paralleel tänavalt! ASUKOHT - asub Pärnu tööstusrajoonis. - Tallinnast 129 km, Riiast 181 km. - Sissepääs krundile planeeritud teha Savi tänavalt, mis kergendab suurte veokite sisse ja väljasõidu Via Balticale mõlemasse suunda. - läheduses bussipeatused Via Baltica ja Savi tänavatel (250 m). - läheduses Via Baltica kergliiklustee. PLANEERING - on kehtestatud detailplaneering, mille järgi on 100% tootmismaa. - lubatud ehitada kuni 6 hoonet. - suurim kubatuur 66483 m3, kõrgus max 14,0 m. KOMUNIKATSIOONID - Veevarustuse ja kanalisatsiooni ühendatakse olemasoleva Savi tänava trassiga. - Krundi sajuveed juhitakse Liblika tänava äärsesse kraavi. - Soojustrass tuuakse olemasolevast trassist Niidu-Kodara tn. ristmikult piki Kodara ja Liblika tänavat. Krundi orienteeruv soojusvajadus kütteks on 0,3 GWh/a. - Kodara 6 krundile on planeeritud uus komplektalajaam ja selle toiteks 10kV kaabelliin Fleksar alajaamast nr.279. KULUD - Hind ei sisalda ega sellele ei lisandu käibemaksu. Helistage ja küsige lisainfot! TÕNISSON KINNISVARAST SAAD TASUTA ERIALAST KONSULTATSIOONI JA PROFESSIONAALSET NÕUSTAMIST OSTMISEL JA MÜÜMISEL! KÕIGE SOODSAMA KINNISVARA HINDAMISE SAAD ALATI MEILT!
Kodara 6, Via Baltica, Pärnu, Pärnumaa
210,400
2018-3-12
Rohkemtonisson.ee
Telli e-posti teavitused oma otsingust:
Pärnu, Kodara
Pärnu kohtutäitur Rocki Albert müüb avalikul enampakkumisel käesolevas teadaandes nimetatud vara. Vara müüakse elektroonilistel enampakkumistel. Pakkumiste esitamise aeg on käesoleva teate avaldamisest kuni 10.02.2015 kell 10.00 elektroonilises oksjonikeskkonnas ja enampakkumised on pikeneva lõpuga, mille intervall on 75 sekundit. Pakkumisi saab teha ainult *** keskkonnas vastavalt käesolevas teates ning oksjonikeskkonnas toodud tingimustel. Kordusenampakkumistel on Asratem OÜ omandis olev kinnisasi: 1. Kodara tn 5 Pärnu linn, sisse kantud Pärnu Maakohtu kinnistusosakonna Pärnu linna registriossa 2659405, katastritunnus 62505:048:0006, ärimaa 50% ja tootmismaa 50% pindalaga 2969 m². Kordusenampakkumise alghind on 44535.00 eurot; Koormatised kinnistusraamatus: Kinnistut koormab kinnistusraamatu III jaos 1. järjekohal keelumärge käsutamise keelu kohta Danske Bank A/S (registrikood 61126228) kasuks. Kinnistut koormab IV jaos kande nr 2 all hüpoteek summas 10000000.00 krooni Danske Bank A/S (registrikood 61126228) kasuks kinnistute igakordse omaniku kohustusega alluda kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistu: 2659605. Kinnistut koormab IV jaos kande nr 1 all hüpoteek summas 2405000.00 krooni Swedbank AS (registrikood 10060701) kasuks kinnistute igakordse omaniku kohustusega alluda kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistud: 2659505; 2659605. Omanik, Danske Bank A/S ja Swedbank AS on kokku leppinud, et neljanda jao kanne nr 1 asub teisel järjekohal, järjekohas kande nr 2 taga. Sisse kantud 8.09.2010. 19.08.2010 kinnistamisavalduse alusel parandus sisse kantud 16.09.2010. Keelumärked ja hüpoteegid kustutatakse pärast vara müümist enampakkumisel. Kirjeldus: Via Baltica äärsed kinnistud (ka pärast Via Baltica laiendust) esindus- või tootmishoone rajamiseks. Naabruses Efore ja Wendre tootmishooned. 28.04.2005 on kehtestatud detailplaneering, kus detailplaneeringu koostamisel on arvestatud Pärnu linna üldplaneeringuga, mis on kehtestatud Pärnu Linnavolikogu 20.12.2001 määrusega nr 26. Lisaks üldplaneeringule on järgitud ka nõudeid, mis on sätestatud Pärnu Linnavalitsuse poolt 14.11.2005 antud korralduse nr 774 lisana väljastatud detailplaneeringu lähteülesandes. Kinnistule pääseb Välja tn-lt (katastritunnus 62505:048:0013, transpordimaa 100%) mis on OÜ Asratem (registrikood 10334050) omandis ja sellele kinnistule jäävad kommunikatsiooniga liitumissõlmed. Välja tn kinnistule on OÜ Asratem rajanud juurdepääsutee müüdava Kodara tn 5 ning Välja tn 1 kinnistutele pääsemiseks, milline on käesoleval ajal ainus võimalik juurdepääsutee müüdavatele kinnistutele. Välja tn kinnistul paiknevad müüdavate Kodara tn 5 ning Välja tn 1 kinnistute ekspluateerimiseks vajalikud tehnovõrgud ja/või –rajatised ning nende liitumispunktid. OÜ Asratem on sõlminud liitumislepingud müüdavate Kodara tn 5 ning Välja tn 1 kinnistute ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumiseks, ning elektrienergia võrguühenduse loomiseks. Kaugküttevõrguga liitumiseks on olemas valmidus Välja tänava kinnistule rajatud soojustrassi näol. Rajamata on kaugkütte võrk soojustrassile rajatavast ühenduspunktist liitumispunktideni kinnistute piiril. Telekommunikatsioonitoodete tarbimiseks on olemas valmidus Välja tänava kinnistule rajatud tehnorajatise näol. Tagatisraha 10% alghinnast peab olema laekunud kohtutäitur Rocki Albert'i ametialasele arvelduskontole 10010320236013 SEB Panka 1 päev enne pakkumise päeva. Alles peale tagatisraha laekumist võimaldatakse kasutajal enampakkumisel osaleda. Tagatisraha ei pea maksma ainult riik ja kohaliku omavalitsuse üksus ning Eesti Pank ning sissenõudja ja pandipidaja, kui nende nõue katab nõutava tagatisraha. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval. Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval. Kui ostuhind ületab 12700.00 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul. Kui ostjaks on võlgnik, tuleb kogu ostuhind tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval. Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest kohtutäiturile teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse kohtutäiturile teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval. Ostuhinna tasumisel laenuga ei kohaldata ostjale ostuhinnast ühe kümnendiku ega ostuhinna kohese tasumise kohustust. Ostja kohustub tasuma kogu ostuhinna või tagama ostuhinna tasumise kohustuse täitmise krediidiasutuse poolt 15 päeva jooksul parimaks pakkumiseks tunnistamise päevale järgnevast päevast arvates. Ostuhinna tasumist laenuga ei saa taotleda võlgnik. Kinnisasi müüakse koos selle oluliste osade ja päraldistega, milleks võib olla vallasasi, mis, olemata peaasja osa, teenib peaasja ning on sellega seotud ühise majandusliku eesmärgi ja sellele vastava ruumilise seose kaudu. Kinnisasja oluline osa on ehitis ja ehitise olulised osad on asjad, millest see on ehitatud või mis on sellega püsivalt ühendatud ja mida ei saa eraldada ehitist või eraldatavat asja oluliselt kahjustamata. Muud vallasasjad ei kuulu müüdava kinnisvara hulka. Kinnisasja ja sellega koos müüdud esemete hävimise riisiko läheb enampakkumisel ostjale üle pakkumise parimaks tunnistamisega. Pakkumise parimaks tunnistamisest alates kannab ostja kõik kulud ja koormatised ning saab kogu kasu. Elektroonilisel enampakkumisel tunnistatakse parimaks pakkumiseks enampakkumise lõppemisel oksjonikeskkonnas tehtud hinnalt kõrgeim pakkumine. Kohtutäitur ei tunnista pakkumist parimaks, kui on oluliselt rikutud enampakkumise tingimusi või kui enampakkumist või selle jätkamist takistab kolmanda isiku õigus. Asja müümisel täitemenetluses ei vastuta kohtutäitur ega võlgnik müüdud asja puuduste eest. See ei välista kohtutäituri ega võlgniku võimalikku vastutust õigusvastaselt tekitatud kahju eest. Elektroonilisel enampakkumisel osalevad isikud võivad esitada vastuväited enampakkumiste läbiviimise kohta enampakkumise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul. Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumist teatavaks oma õigused müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Kohtutäitur teeb ettepaneku isikutele teha enne enampakkumist kohtutäiturile teatavaks kinnistusraamatusse keelumärke kandmise ajaks sissekandmata sissenõudjate õigused koos põhistustega, samuti ettepaneku isikutele, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine. Teadaanne avaldatakse TMS § 84 lg 2 ja § 153 lg 2 alusel. Tutvumiseks palun eelnevalt helistada maaklerile Ingmar Saksing, gsm +372 5013320, e-post ***. Kinnisasjaga tutvumine toimub eelnevalt kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas. Kohtutäituri büroo kontakt Jana Jõesalu, telefon 4429972 või 4424 031, e-post *** või ***. Võta ühendust, müüme ära!
Pärnumaa, Pärnu linn
44,535
2018-2-17
Rohkemlvm.ee
Pärnu kohtutäitur Rocki Albert müüb avalikul enampakkumisel käesolevas teadaandes nimetatud vara. Vara müüakse elektroonilistel enampakkumistel. Pakkumiste esitamise aeg on käesoleva teate avaldamisest kuni 10.02.2015 kell 10.00 elektroonilises oksjonikeskkonnas ja enampakkumised on pikeneva lõpuga, mille intervall on 75 sekundit. Pakkumisi saab teha ainult *** keskkonnas vastavalt käesolevas teates ning oksjonikeskkonnas toodud tingimustel. Kordusenampakkumistel on Asratem OÜ omandis olev kinnisasi: 1. Kodara tn 5 Pärnu linn, sisse kantud Pärnu Maakohtu kinnistusosakonna Pärnu linna registriossa 2659405, katastritunnus 62505:048:0006, ärimaa 50% ja tootmismaa 50% pindalaga 2969 m². Kordusenampakkumise alghind on 44535.00 eurot; Koormatised kinnistusraamatus: Kinnistut koormab kinnistusraamatu III jaos 1. järjekohal keelumärge käsutamise keelu kohta Danske Bank A/S (registrikood 61126228) kasuks. Kinnistut koormab IV jaos kande nr 2 all hüpoteek summas 10000000.00 krooni Danske Bank A/S (registrikood 61126228) kasuks kinnistute igakordse omaniku kohustusega alluda kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistu: 2659605. Kinnistut koormab IV jaos kande nr 1 all hüpoteek summas 2405000.00 krooni Swedbank AS (registrikood 10060701) kasuks kinnistute igakordse omaniku kohustusega alluda kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistud: 2659505; 2659605. Omanik, Danske Bank A/S ja Swedbank AS on kokku leppinud, et neljanda jao kanne nr 1 asub teisel järjekohal, järjekohas kande nr 2 taga. Sisse kantud 8.09.2010. 19.08.2010 kinnistamisavalduse alusel parandus sisse kantud 16.09.2010. Keelumärked ja hüpoteegid kustutatakse pärast vara müümist enampakkumisel. Kirjeldus: Via Baltica äärsed kinnistud (ka pärast Via Baltica laiendust) esindus- või tootmishoone rajamiseks. Naabruses Efore ja Wendre tootmishooned. 28.04.2005 on kehtestatud detailplaneering, kus detailplaneeringu koostamisel on arvestatud Pärnu linna üldplaneeringuga, mis on kehtestatud Pärnu Linnavolikogu 20.12.2001 määrusega nr 26. Lisaks üldplaneeringule on järgitud ka nõudeid, mis on sätestatud Pärnu Linnavalitsuse poolt 14.11.2005 antud korralduse nr 774 lisana väljastatud detailplaneeringu lähteülesandes. Kinnistule pääseb Välja tn-lt (katastritunnus 62505:048:0013, transpordimaa 100%) mis on OÜ Asratem (registrikood 10334050) omandis ja sellele kinnistule jäävad kommunikatsiooniga liitumissõlmed. Välja tn kinnistule on OÜ Asratem rajanud juurdepääsutee müüdava Kodara tn 5 ning Välja tn 1 kinnistutele pääsemiseks, milline on käesoleval ajal ainus võimalik juurdepääsutee müüdavatele kinnistutele. Välja tn kinnistul paiknevad müüdavate Kodara tn 5 ning Välja tn 1 kinnistute ekspluateerimiseks vajalikud tehnovõrgud ja/või –rajatised ning nende liitumispunktid. OÜ Asratem on sõlminud liitumislepingud müüdavate Kodara tn 5 ning Välja tn 1 kinnistute ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumiseks, ning elektrienergia võrguühenduse loomiseks. Kaugküttevõrguga liitumiseks on olemas valmidus Välja tänava kinnistule rajatud soojustrassi näol. Rajamata on kaugkütte võrk soojustrassile rajatavast ühenduspunktist liitumispunktideni kinnistute piiril. Telekommunikatsioonitoodete tarbimiseks on olemas valmidus Välja tänava kinnistule rajatud tehnorajatise näol. Tagatisraha 10% alghinnast peab olema laekunud kohtutäitur Rocki Albert'i ametialasele arvelduskontole 10010320236013 SEB Panka 1 päev enne pakkumise päeva. Alles peale tagatisraha laekumist võimaldatakse kasutajal enampakkumisel osaleda. Tagatisraha ei pea maksma ainult riik ja kohaliku omavalitsuse üksus ning Eesti Pank ning sissenõudja ja pandipidaja, kui nende nõue katab nõutava tagatisraha. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval. Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval. Kui ostuhind ületab 12700.00 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul. Kui ostjaks on võlgnik, tuleb kogu ostuhind tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval. Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest kohtutäiturile teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse kohtutäiturile teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval. Ostuhinna tasumisel laenuga ei kohaldata ostjale ostuhinnast ühe kümnendiku ega ostuhinna kohese tasumise kohustust. Ostja kohustub tasuma kogu ostuhinna või tagama ostuhinna tasumise kohustuse täitmise krediidiasutuse poolt 15 päeva jooksul parimaks pakkumiseks tunnistamise päevale järgnevast päevast arvates. Ostuhinna tasumist laenuga ei saa taotleda võlgnik. Kinnisasi müüakse koos selle oluliste osade ja päraldistega, milleks võib olla vallasasi, mis, olemata peaasja osa, teenib peaasja ning on sellega seotud ühise majandusliku eesmärgi ja sellele vastava ruumilise seose kaudu. Kinnisasja oluline osa on ehitis ja ehitise olulised osad on asjad, millest see on ehitatud või mis on sellega püsivalt ühendatud ja mida ei saa eraldada ehitist või eraldatavat asja oluliselt kahjustamata. Muud vallasasjad ei kuulu müüdava kinnisvara hulka. Kinnisasja ja sellega koos müüdud esemete hävimise riisiko läheb enampakkumisel ostjale üle pakkumise parimaks tunnistamisega. Pakkumise parimaks tunnistamisest alates kannab ostja kõik kulud ja koormatised ning saab kogu kasu. Elektroonilisel enampakkumisel tunnistatakse parimaks pakkumiseks enampakkumise lõppemisel oksjonikeskkonnas tehtud hinnalt kõrgeim pakkumine. Kohtutäitur ei tunnista pakkumist parimaks, kui on oluliselt rikutud enampakkumise tingimusi või kui enampakkumist või selle jätkamist takistab kolmanda isiku õigus. Asja müümisel täitemenetluses ei vastuta kohtutäitur ega võlgnik müüdud asja puuduste eest. See ei välista kohtutäituri ega võlgniku võimalikku vastutust õigusvastaselt tekitatud kahju eest. Elektroonilisel enampakkumisel osalevad isikud võivad esitada vastuväited enampakkumiste läbiviimise kohta enampakkumise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul. Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumist teatavaks oma õigused müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Kohtutäitur teeb ettepaneku isikutele teha enne enampakkumist kohtutäiturile teatavaks kinnistusraamatusse keelumärke kandmise ajaks sissekandmata sissenõudjate õigused koos põhistustega, samuti ettepaneku isikutele, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine. Teadaanne avaldatakse TMS § 84 lg 2 ja § 153 lg 2 alusel. Tutvumiseks palun eelnevalt helistada maaklerile Ingmar Saksing, gsm +372 5013320, e-post ***. Kinnisasjaga tutvumine toimub eelnevalt kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas. Kohtutäituri büroo kontakt Jana Jõesalu, telefon 4429972 või 4424 031, e-post *** või ***. Võta ühendust, müüme ära!
Pärnumaa, Pärnu linn
44,535
2016-12-27
Rohkemlvm.ee